Loteria Goodyear. Kup komplet opon zimowych i graj o atrakcyjne nagrody!
Koszyk
Twój koszyk
brak produktów, 0.00 zł

Konkurs Dunlop zima 2019

Kup dowolny komplet opon zimowych Dunlop w rozmiarze co najmniej 17 cali. Odpowiedz na pytanie konkursowe: "Dlaczego to właśnie Ty masz się spotkać z Kubą Przygońskim i poczuć adrenalinę na torze" i wygraj nagrodę główną w postaci przejazdu na torze Toyotą GT86 z Kubą Przygońskim na Autodromie Słomczyn 5 listopada 2019 r.

 
Prześlij odpowiedź na adres: sklep@oponylux.pl wraz z numerem zamówienia oraz adresem email identycznym jak w złożonym zamówieniu. 

Informujemy, iż wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie w postaci odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU
 
§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
  1. Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą „Kup opony Dunlop i wygraj jazdę z Kubą Przygońskim” i jest nazywana dalej: "Konkursem".
  2. Organizatorem Konkursu jest Moto Mar Sp. z o.o., ul. Fordońska 185-187, 85-766 Bydgoszcz - właściel sklepu internetowego oponylux.pl.
  3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.oponylux.pl od dnia 01.10.2019 roku do 25.10.2019.
 
 
§ II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat)
b) zakupi komplet opon zimowych Dunlop w rozmiarze co najmniej 17 cali w terminie określonym w punkcie I.3.
c) odpowie na pytanie "Dlaczego to właśnie Ty masz się spotkać z Kubą Przygońskim i poczuć adrenalinę na torze" i wyśle odpowiedź na adres sklep@oponylux.pl w terminie określonym w punkcie I.3.
d) nie jest pracownikiem Moto Mar Sp. z o.o.;
e) nie jest członkiem rodziny pracownika Moto Mar Sp. z o.o.;
f) wyrazi zgodę na opublikowanie danych osobowych w tym wizerunku na stronie internetowej oponylux.pl
 
 
§ III NAGRODY
 
1. Nagrodami w Konkursie są: 
a) dla zdobywcy pierwszego miejsca: przejazd na torze z Kubą Przygońskim. Nagroda nie obejmuje: pokrycia kosztów dojazdu i powrotu. Wartość jednej narody to 1000,00 zł brutto. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) w przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy kwotę określoną w przepisach prawa podatkowego.
b) dla zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca: nagrody rzeczowe marki Dunlop.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email wskazany w trakcie Konkursu.
 
 
§ IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych do przekazania nagrody. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Organizator
3. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. 
4. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto podstawą przetwarzania danych Uczestnika  jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest rozliczenie
konkursu w tym przyznanie nagród zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
6. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając adresu email: sklep@oponylux.pl
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
 
 
§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.oponylux.pl/konkurs-dunlop-zima-2019.html
 

 

Infolinia
    • Michał Kamiński
Jakość usług
Copyright © Oponylux.pl 2009 - 2021, Wszelkie prawa zastrzeżone