Koszyk
Twój koszyk
brak produktów, 0.00 zł

Promocja Dunlop lato 2021

Kup komplet (4 szt.) opon całorocznych lub letnich marki Dunlop w dowolnym rozmiarze w okresie od 1.03 - 31.03 i odbierz gratis torbę sportową Dunlop

...

Kup opony Dunlop i odbierz torbę sportową

Opony letnie Dunlop

REGULAMIN PROMOCJI

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą „Promocja Dunlop”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Moto Mar Sp. z o.o., ul. Fordońska 185-187, 85-766 Bydgoszcz - właściel sklepu internetowego oponylux.pl.
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Akcja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem strony www.oponylux.pl od dnia 01.03.2021 roku do 31.03.2021 lub do wyczerpania puli nagród.
 
 
§ II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działaność gospodarczą która:
 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat)
b) zakupi komplet (4 sztuki) opon letnich lub całorocznych Dunlop w terminie obowiązywania "Promocji Dunlop"
c) z promocji Wyłączeni są użytkownicy samochodów obsługowanych w ramach umowy obsługi flot samochodowych;
 
 
§ III NAGRODY w PROMOCJI DUNLOP
 
1. Nagrodą przewidzianą w akcji jest torba sportowa Dunlop.
2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 
 
§ IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 
1. Warunkiem udziału w Promocji Dunlop jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych do przekazania nagrody. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Organizator
3. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. 
4. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto podstawą przetwarzania danych Uczestnika  jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest rozliczenie konkursu w tym przyznanie nagród zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
6. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając adresu email: sklep@oponylux.pl
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
 
 
§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia promocji. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.oponylux.pl/artykuly/opony/promocja-dunlop-lato-2021.html
 

 

Infolinia
  • Michał Kamiński
  • 52 320 40 32
  • 883342352
  • 7604260
  • Chat
  • Leszek Satro
  • 52 320 40 36
  • 795135373
  • 8694819
  • Chat
Jakość usług
Copyright © Oponylux.pl 2009 - 2021, Wszelkie prawa zastrzeżone